Obchodní podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu a které se shoduje se zobrazeným zbožím v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko dokončit), je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat (může o storno pouze požádat a to do 24 hodin) - tuto akci provádí pouze prodávající, obvykle po dohodě s kupujícím, například z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodů nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího.

Prodávají si vyhrazuje právo změny cen u objednaného zboží kupujícím,ale před odesláním bude kupujícího informovat a požadovat souhlas s novou cenou.

Upozorňujeme zákazníky,že u některého zboží jsou obrázky pouze ilustrační a je potřeba do poznámek napsat požadovanou barvu.

UPOZORŇUJEME zákazníky,že stav skladu není každý den aktualizován a proto jestli je zboží skladem se prosím  informujte telefonicky.

Možnosti úhrady zboží:
- v hotovosti dopravci (dobírka)

- platba bankovním převodem /zálohová faktura/

Možnosti převzetí zboží:
- zaslání zboží na dobírku službou Cena balíku je 195,- Kč až 390,-Kč dle velikosti balíku  za 1ks,pokud není možné zboží poslat jedním balíkem  jsme nuceni zboží zabalit do více balíku a účtovat za každý balík 195,-Kč až 390,-Kč poštovné.Cena balíku 195,-Kč až 390,-Kč platí pouze po České republice, pokud máte zájem zaslat zboží do jiné země EU budeme vás o ceně poštovného informovat jednotlivě, poštovné je potřeba zaplatit předem převodem na účet

-možnost osobního odběru na prodejně HAPU Hana Purmová Tyršova 634 Dvůr Králové n.L

 Expedice zboží:
Vzhledem k povaze zboží které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje cca 2 - 30 dní ode dne odeslání vaší objednávky. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat v den přijetí objednávky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu 10 dnů doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího ( vaše údaje , které uvedete v objednávce zboží ), budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Potřebné osobní údaje budou předány pouze přepravci (jméno, adresa a telefon). S tímto kupující souhlasí.

Reklamační řád

 1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

  2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodemwww.kocarky-kocarek.czreklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci  osobně na kamenné prodejně nebo zasláním na adresu e-shopu s doklady o koupi a popisem vady včetně jejího viditelného označení.

  3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:Hana Purmová,Tyršova 634 Dvůr Králové n.l nebo hapu@kocarky-kocarek.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, název zboží, podrobný popis závady a popis toho jak vznikla.

  4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo autorizovaný servis apod.).

  5. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo čisté, byl předložen doklad o koupi a záruční list (pokud jste ho obdrželi).

  6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

  7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

  8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 2. Pokud si kupující nepřevezme,reklamované zboží do konce záruční doby bude po předchozim upozornění bude tento výrobek ekologicky zlikvidován.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu Hana Purmová Tyršova 634,54401 Dvůr Králové n.L.Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vracené zboží nebude prodejce přijímat. Spolu se zbožím zašlete průvodní dopis s bankovním spojením. Vždy uvádějte číslo faktury, název zboží a telefon. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka bez nákladů na dopravu zpět do 14 dnů na bankovní účet od obdržení vráceného zboží.

  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (zakoupené zboží,návod k obsluze,doklad o koupi). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.
 4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Upozorňujeme spotřebitele,že mají možnost řešení sporů dle zákona č.634/1992 sb.o ochraně spotřebitele mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, která nabyla účinnosti 1.2.2016

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"

 

Obecná informační povinnost

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Prodávající může použít např. tuto nebo podobnou formulaci:

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
  2. Záruční doba je dle platných zákonů 24 měsíců.

Ceny v e-shopu platí pouze zde a v kamenné prodejně se mohou lišit.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení v podobě newsletterů kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to telefonicky na telefonním čísle: +420 602358240, nebo na emailové adrese: hapu@kocarky-kocarek.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace kupujícího. 
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující bere na vědomí, že webová stránka může být monitorována a může zachytit informace o návštěvě kupujícícho.

 

Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Tržby evidujeme v běžném režimu.

Provozovatel

 

Hana Purmová

Zátopkova 2916
544 01 Dvůr Králové nad Labem
mobil: 602 358 240
IC43466290
DIC CZ7152171587
e-mail: hapukocarky@email.cz
web: www.kocarky-kocarek.cz

Firma je registrovaná Městský úřad Dvůr Králové n.L odbor obecní živnostenský úřad T.G.Masaryka 38 č.j.OŽÚ/1359/2011/Jnc/5